Μαρτίου 24, 2009

Ε.Ε: 6 συστάσεις στην Ελλάδα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετώντας την πρόταση σύστασή της προς το Συμβούλιο υπουργών για τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα, αναφέρει ότι η διόρθωση θα πρέπει να γίνει έως το 2010.
Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από φέτος, ενώ δίνεται προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου, προκειμένου οι ελληνικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και να καθορίσουν τα μέτρα εκείνα που θα είναι επαρκή για τη διόρθωση του ελλείμματος έως το 2010.
Ειδικότερα, στο κείμενο της πρότασης σύστασης του Συμβουλίου 6 σελίδων η Επιτροπή αναφέρει κατ΄αρχήν ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου, αν δεν υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, τότε αναμένεται επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος που το 2010 θα φτάσει το 4,25%.
Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει μια ισχυρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που να βασίζεται σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και τα οποία θα έχουν ως στόχο την περιστολή των τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνετούς μισθολογικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα, και κυρίως τον περιορισμό του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% το 2010.
Προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, η προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από το 2009 ενώ η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή που θα πρέπει να επιτευχθεί την περίοδο 2009-2010 είναι της τάξης του 1,25% του ΑΕΠ. Στην πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο δίνεται ακόμη προθεσμία στις ελληνικές αρχές 6 μηνών, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, ώστε να παρουσιάσουν με ποιο τρόπο θα μειωθεί το έλλειμμα το 2010 κάτω από το 3%.
Σε ότι αγορά τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το ύψος του δημόσιου χρέους που παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, αναμένεται να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, η βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών έχει επείγοντα χαρακτήρα ενώ επισημαίνεται ακόμη ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά τους.
Οι συστάσεις της Ε.Ε.
Σημειώνεται ότι η πρότασή σύστασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο θα συζητηθεί κατά τις άτυπες συνεδριάσεις του Eurogroup και του Συμβουλίου υπουργών οικονομίας της ΕΕ στις 3 και 4 Απριλίου στην Πράγα ενώ η τυπική υιοθέτηση της σύστασης θα γίνει από το Συμβούλιο στις 24 Απριλίου.
Αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει τις κάτωθι έξι συστάσεις:
Βάσει των μακροοικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής, τον Ιανουάριο του 2009, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να θέσουν τέλος στην κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος το 2010.
Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να επαναφέρουν το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ με αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο. Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει: Πρώτον, να ενισχύσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή το 2009, μέσω μόνιμων μέτρων για την περικοπή των δαπανών. Δεύτερον, να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, εντός του 2010, ούτως ώστε να επαναφέρουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, εμφανώς κάτω από το 3% του ΑΕΠ, ως το τέλος του χρόνου, και με στόχο να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα και να διευθετηθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών.
Επίσης, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες επίβλεψης των συντελεστών εκείνων (εκτός από τον καθαρό δανεισμό), που επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί τόσο, ώστε να πλησιάσει σε ικανοποιητικό βαθμό την τιμή αναφοράς (60% του εθνικού ΑΕΠ), σε συνδυασμό με τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος
Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των εθνικών στατιστικών στοιχείων και ειδικότερα των δημοσιονομικών στοιχείων. Ενισχύοντας, δηλαδή, τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ταχεία και σωστή παροχή των δημοσιονομικών στοιχείων που απαιτούνται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Το Συμβούλιο δίνει προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου 2009, πριν η ελληνική κυβέρνηση πάρει αποτελεσματικά μέτρα για την δημοσιονομική σταθεροποίηση, εντός του 2009, και καθορίσει τα απαραίτητα μέτρα που θα οδηγήσουν στη διόρθωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, ως το 2010. Στην αξιολόγηση των αποτελεσματικών μέτρων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής.
Oι ελληνικές αρχές θα πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο που έχουν κάνει, σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συστάσεων, σε ξεχωριστό κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας που θα προετοιμάσει η Ελλάδα για την περίοδο 2009-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου