Ιουνίου 25, 2009

Υπέρ ευρωπαϊκής εποπτείας των τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο, εκτός προσπαθειών ποσοτικών μέτρων στήριξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μια συστηματική και έντονη προσπάθεια αναμόρφωσης της αρχιτεκτονικής της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σημαντικότατη, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, υπήρξε προς την κατεύθυνση αυτή η συμβολή της πρόσφατης Έκθεσης de Larosiere, τα συμπεράσματα της οποίας υιοθέτησε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αποτελεσματικότερη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην έκθεση αυτή προτείνεται η σύσταση ενός νέου εποπτικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, το οποίο, λειτουργώντας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα συλλέγει και θα αναλύει τις πληροφορίες που αφορούν ή συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έχοντας ως τελικό σκοπό τη διατύπωση προειδοποιήσεων, συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών μακροπροληπτικής πολιτικής.
Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης την ισχυροποίηση των διασυνοριακών δεσμών των κατά τόπους φορέων μικροπροληπτικής εποπτείας μέσω της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη ομοιογένεια τα εποπτικά πλαίσια των επιμέρους χωρών και να υπάρχει διαφανές περίγραμμα αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, ευθύνης και επιπέδου συνεργασίας.
Παράλληλα, μετά και τη συνάντηση της ομάδας G-20 τον Απρίλιο, αποφασίστηκε η εφαρμογή προγράμματος δράσης για την ενίσχυση σε διεθνές επίπεδο του συντονισμού στον τομέα του ρυθμιστικού πλαισίου και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την ίδρυση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο διαδέχεται το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας αυξημένες αρμοδιότητες και διευρυμένη σύνθεση, καθώς σ' αυτό θα συμμετέχουν όλες οι χώρες του G-20, τα μέλη του πρώην Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο Συμβούλιο θα συνεργάζεται με το ΔΝΤ, του οποίου ο ρόλος επίσης ενισχύεται. Τέλος, στις 27 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη, στο πνεύμα των συμπερασμάτων της Έκθεσης de Larosiere.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου