Μαρτίου 10, 2009

Κόψετε δαπάνες, συντάξεις, φάρμακα, και μάζεψε τους φόρους, λέει η Επιτροπή.


Συστάσεις της ΕΕ, για δημοσιονομική σταθεροποίηση το 2009 , βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού , έλεγχο των κρατικών δαπανών και για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία και στο συνταξιοδοτικό.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο υπουργών οικονομίας της ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία) εμφάνισαν το 2008, έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ. Για τη Μάλτα που εμφάνισε επίσης έλλειμμα πάνω από το 3% κρίθηκε ότι η υπέρβαση του ορίου έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γενικές γραμμές αναγνωρίζει ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή κρίση. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι λαμβανομένου υπόψη πως η Ελλάδα αφενός μεν δεν βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, αφετέρου δε έχει μεγάλο χρέος, έχει περιορισμένα περιθώρια για τη δημοσιονομική ώθηση στην οικονομία.

Με βάση τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου υπουργών οικονομίας της ΕΕ, η Ελλάδα καλείται:

- Να ενισχύσει ουσιαστικά την πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης ήδη το 2009 με τη λήψη σαφώς καθορισμένων μόνιμων μέτρων για την περιστολή των τρεχουσών δαπανών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η άσκηση συνετής μισθολογικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην αναγκαία μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους/ΑΕΠ.

- Να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης συνδέονται επίσης με τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη αναπροσαρμογή της οικονομίας, με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών.

- Να εφαρμόσει με ταχύ ρυθμό τις πολιτικές μεταρρύθμισης των φορολογικών υπηρεσιών και να βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας των δημοσιονομικών διαδικασιών με την αύξηση της διαφάνειάς τους, τη χάραξη δημοσιονομικής στρατηγικής με γνώμονα τις πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές και τη σύσταση μηχανισμών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών.

-Να βελτιώσει, εν όψει του αυξανόμενου επιπέδου του χρέους και της προδιαγραφόμενης αύξησης των δαπανών λόγω γήρανσης του πληθυσμού, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με τη συνέχιση των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας και συνταξιοδότησης.

Στο κείμενο της γνωμοδότησης του Συμβουλίου επισημαίνεται ακόμη ότι η Ελλάδα είχε σημαντική οικονομική ανάπτυξη στο 4% σε ετήσια βάση στη διάρκεια της δεκαετίας. Παράλληλα, όμως όπως τονίζεται, οι εγχώριες και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες διευρύνθηκαν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε σε υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, έχει αντίκτυπο στην οικονομία και ασκεί πιέσεις στο χρέος, αναφέρει το κείμενο της γνωμοδότησης του Συμβουλίου.

Στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, το 2008 το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,9% και αναμένεται το 2009 να παραμείνει θετικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν πάνω από το 3% το 2007 και το δημόσιο χρέος ήταν από τα υψηλότερα στην ΕΕ, η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας ώστε να μην διακυβεύσει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ανταγωνιστική θέση της χώρας, υποστηρίζει το Συμβούλιο το οποίο διαπιστώνει ακόμη πως η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει πακέτο για την τόνωση της οικονομίας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ελληνικές αρχές περιέλαβαν στον προϋπολογισμό του 2009 ορισμένα μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται οφέλη για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση για την επίτευξη δημοσιονομικής σταθεροποίησης βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των δημοσίων οικονομικών και να προχωρήσει σε διόρθωση των παραγόντων που οδηγούν σε υψηλές εγχώριες και εξωτερικές ανισορροπίες της οικονομίας.

από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου